PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z COVID – 19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „Bajkowy Zakątek” W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z COVID – 19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „Bajkowy Zakątek”” W RAWIE MAZOWIECKIEJ.
Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.), – Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 322, 374,576), – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148), – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.), – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 410 z późn. zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, – Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, – Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dlaprzedszkoli .
Cel procedury: Wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa przyprowadzania/odbierania dzieci w przedszkolu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka opiekunowie i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.
1. Każdy rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola po przerwie spowodowanej pandemią jest zobowiązany do udzielenia informacji o stanie zdrowia dziecka. Rodzice zobowiązani są do podania min. dwóch aktualnych numerów telefonów, pod którymi będą dostępni podczas pobytu dziecka w placówce w celu zapewnienia szybkiej komunikacji. Przyprowadzone dziecko powinno być zdrowe a po przebytej chorobie rodzic składa oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do pobytu dziecka w placówce.

2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i do domu (są odpowiedzialni za zabezpieczenie środkami ochrony osobistej).
3. Rodzice nie wchodzą do placówki a jedynie osobiście powierzają dziecko opiekunowi (pracownikowi przedszkola) lub je odbierają przy wejściu do przedszkola. Opiekun dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, rozbiera i ubiera dziecko w szatni, odprowadza do sali.

4. Po wejściu do sali dziecko wykonuje czynności higieniczne (dokładne mycie rąk) pod nadzorem nauczycielki.

5. Obowiązkiem rodzica/opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko jest stosowanie środków ochrony osobistej i dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki.

6. W przypadku gdy zaistnieje konieczność rozmowy rodzica/opiekuna dziecka z pracownikiem placówki zaleca się zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności.

7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecko nie może być przyprowadzone do przedszkola

Leave a Reply

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH