Deklaracja Dostępności

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Obrazy zamieszczane na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu. Na przedmiotowej stronie nie ma formularza kontaktowego posiadającego dowiązane etykiety tekstowe. Nie ma możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstów zamieszczonych na stronie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny ( – raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Agata Popowicz
 • e-mail: kormoran11@op.pl
 • nr telefonu: 695444608

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej
 • Adres: Przedszkole miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek”, ul. Solidarności 3 b
 • E-mail: p3.rawamaz@op.pl
 • Telefon: 695444608

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać pięć schodków, przy których jest podjazd, przejść 25m pokonać pierwsze drzwi wejściowe – otwierane ręcznie, następnie drugie drzwi wejściowe, przy których jest dzwonek – umieszczony na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. W jednostce nie ma obszarów kontroli. 2. Budynek jest parterowy, bez progów, z łazienką dla osób niepełnosprawnych. 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 4. W odległości 50m od przedszkola znajduje się parking osiedlowy, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników. Wszystkie artykuły posiadają strukturę nagłówkową. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Aktualnie trwają prace nad modernizacją strony internetowej. . Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Placówka nie posiada aplikacji mobilnej.; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH