REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020 z dn. 21.02.2020
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 „BAJKOWY ZAKĄTEK” W RAWIE MAZOWIECKIEJ
W ROKU  SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  z późn. zm.)
zgodnie z:
1) Uchwałą NR XXVII/194/17 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do      przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
2) Zarządzeniem nr 05/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2020 r.     w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szk. 2020/ 2021.

§1
1)Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które ukończyły 2,5 roku), do Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej.
Tok postępowania rekrutacyjnego

§2
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Rawa  Mazowiecka.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje się wolnymi         miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być         przyjęci kandydaci z poza obszaru miasta Rawa Mazowiecka.
3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 2 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
4. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć do    przedszkola dokonuje Dyrektor.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie z  Regulaminem.
7. Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. We wniosku należy określić kolejność  wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć ją w przedszkolu pierwszego wyboru.
8. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (załącznik nr 1 do regulaminu)

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

§3

 1. Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego
   ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców
   deklaracji i wniosków zgłoszenia oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.
 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:
    – na stronie internetowej przedszkola;
    – na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§4

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.
2. Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Miasta Rawa Mazowiecka gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.
3. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 2 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2020 r. do godz. 15:00  i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
4. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową
   www.rawamazowiecka.przedszkola.vnabor.pl Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
5. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać z komputera na terenie
przedszkola lub pobrać papierową wersję wniosku w przedszkolu, wypełnić ją i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Następnie dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
6. Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 5 Regulaminu.
7. Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
8. Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Regulaminie.
9. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.  

§5

1. Dzieci kończące w danym roku kalendarzowym 6, 5 i 4 lata są przyjmowane do przedszkola w pierwszej kolejności.  
2.W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci niż ilość wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
     1) wielodzietność rodziny kandydata,
     2) niepełnosprawność kandydata,
     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.
4.W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria o różnej wartości
   wyrażonej w punktach:
Nazwa kryterium    Liczba punktów    Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje
edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
     15 pkt    dane potwierdza dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej  w posiadaniu danej jednostki
Dziecko, którego samotny ojciec (opiekun prawny) pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym albo dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym     15 pkt     
dokument potwierdzający zatrudnienie  samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga  rodziców
(opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy,  w przypadku  samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarcze lub poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em  lub Urzędem Skarbowym,
– dokument potwierdzający pobieranie nauki przez samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga rodziców ( opiekunów prawnych) w trybie stacjonarnym: zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów
dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim     8 pkt    zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyrok sądu rodzinnego
czas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie    7 pkt    oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowane w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka;kryterium nie dotyczydzieci przyjmowanych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych    5 pkt    oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

§6

1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 2, odpowiednio:
    a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – wzór załącznik Nr 3 do regulaminu,
    b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
 oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego    dziecka wspólnie z jego rodzicem – oświadczenie – załącznik Nr 4 do regulaminu,
    d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)- oświadczenie załącznik Nr 5 do regulaminu.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata dodatkowych kryteriów zawartych w § 5 ust. 4, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających
   okoliczności zawarte w oświadczeniach  (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia   dokumentów);
5. W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych
  w oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało
  potwierdzone.
6. Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych ustala się kolejność przyjęć.
7. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci zamieszkałe w Rawie Mazowieckiej i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Rawa Mazowiecka, uwzględniając kryteria określone w §5 pkt 4. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem miasta a jednocześnie  pracujących na terenie miasta i na jego rzecz.
8. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie zgłoszone dzieci w wieku od 3 do 5 lat i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzyć wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka – od najstarszego   do najmłodszego.

§7

Opublikowanie na stronie elektronicznego naboru i wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 17 kwietnia o godz. 8:00.

§8

1. Złożenie podpisanego wniosku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, lub deklaracji w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 i 2 jest podstawą do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole.
2. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w terminie 17.04.2020 r. – 28.04.2020 r. zgłosić się do przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.
3. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza rezygnację
 z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów,   uszeregowane w kolejności alfabetycznej są wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 30 kwietnia o godz. 8:00.
 

§9

1. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2.Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia  otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające (terminy w Zarządzeniu nr 05/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2020 r.)     
7.Dyrektor przyjmuje dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca w przedszkolu.
8. W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne wiekowo.
9. O ile sytuacja w danym roku tego wymaga, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.

Skład i prace komisji

§10

1. Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej.
2. W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w charakterze obserwatora.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) w przypadku uzyskania w II etapie rekrutacji takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata decyduje komisja poprzez wylosowanie wniosków, stosownie do liczby posiadanych wolnych miejsc.
c) podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
e) rozpatrywanie wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola i sporządzenie uzasadnienia w ustawowym terminie.
4. Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy:
a) organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
b) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
   – zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych,
   -zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola,
   -zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
   -kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie
    kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola,
   -nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym: składanie podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzania listy dzieci.
c)odpowiedzialność za dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu.

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 11

1.Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
    a) ogłoszenie o terminie rekrutacji zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
    b)udostępnienie do wglądu rodziców i na stronie internetowej przedszkola regulaminu rekrutacji,
    c) przyjmowanie i wydawanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” oraz  przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
    d) odnotowywanie faktu złożenia wniosku,
    e) rozpatrywanie odwołań złożonych do dyrektora.
2.Powiadamianie organu prowadzącego o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów   i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4.Archiwizowanie dokumentacji rekrutacyjnej.
5.Przyjmowanie dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z LISTY REZERWOWEJ

§12

 1.W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.
 2.Listę rezerwową generuje system naboru.
3.W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana komisja odwoławcza. Na wniosek dyrektora w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organu prowadzącego.
4.Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 5.W nierozstrzygniętych przypadkach dopuszcza się losowy przydział wolnych miejsc.
   Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

§13

Terminy określa Zarządzenie nr 05/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szk. 2020/ 2021.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH