Ochrona danych

Klauzula informacyjna (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Agatę Popowicz
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych –adres email: iod@przedszkole3rm.com
  Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie przedszkola lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w przedszkolu i poza nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji na stronie internetowej przedszkola, w kronice  przedszkolnej oraz tablicach ściennych i folderach  przedszkolnych w celu informacji, promocji  i potrzeb funkcjonowania przedszkola. na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
  4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

   Podanie przez Państwa  danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia będzie: brak publikacji osiągnięć dziecka, zakaz udziału w konkursach, zawodach, wycieczkach, brak dostępu do funkcjonalności „Rawskiej Platformy Edukacyjne” oraz brak możliwości odebrania dziecka przez osobę inną niż rodzice.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in.:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, Prokuratura, MOPS.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
  Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.  Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, jeżeli twierdzi, że przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 8.  

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH