Koncepcja pedagogiczna

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 3
„BAJKOWY ZAKĄTEK”
W  RAWIE  MAZOWIECKIEJ
NA LATA 2015-2019

Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2015r. poz.1214) oraz z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015r.)

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz  samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Wizja przedszkola:
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do
    podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim
    dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji
    społecznej i nietolerancji wobec wszystkich „inności”.
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby,
    umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną
    kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z
    rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia
    w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z
    zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i
    skuteczną komunikację interpersonalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole:
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego
    możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz
    powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania
    placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do
    ciągłego doskonalenia się podnoszenia jakości pracy.

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola
Placówka zlokalizowana jest w centrum osiedla na ulicy Solidarności. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jest obiektem nowoczesnym, ładnym, nowym i właściwie urządzonym, bogato wyposażonym w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne. Atutem naszej placówki jest okazały bajkowy ogród, bogaty w zieleń wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

W latach 2008 – 2010 przedszkole zostało rozbudowane i generalnie przebudowane. Przedszkole posiada osiem sal zajęć, przy których znajdują się łazienki oraz pomieszczenia dla nauczycielek, salę gimnastyczną, dwie przestronne szatnie, nowoczesną kuchnię z bogatym zapleczem, gabinet lekarski. Na dzień 1 września 2015r. placówka zatrudnia 21 nauczycieli i 18 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, w przedszkolu zatrudniony jest logopeda, lekarz, pielęgniarka. Raz w miesiącu w przedszkolu pełni dyżur psycholog w ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: nowelizacji Statutu, planów i programów, WDN, diagnoz pedagogicznych, ewaluacji wewnętrznej, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, BHP, badania losów absolwentów, do spraw strony internetowej. Powołani są również koordynatorzy do spraw realizacji programów ogólnopolskich: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas”.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
Przedszkole posiada własną stronę internetową, przygotowuje się do realizacji projektu „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata”

Rola nauczyciela – wychowawcy:
Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku – dba i pielęgnuje otoczenie, tak aby było czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych i zabawek, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, pasywny, kiedy to zaznajamianie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha, odpowiada i służy radą każdemu dziecku, akceptuje każde dziecko, nie przymusza dziecka do działania, kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają dodatkowe umiejętności i uprawnienia, systematycznie dokształcają się. Tworzą programy własne.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty:
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość oraz losy swoich absolwentów i w zależności od wyników badań prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Zasady pracy:

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są to:
– zasada indywidualizacji,
– zasada integracji,
– zasada wolności i swobody działania,
– zasada potrzeb dziecka,
– zasada aktywności,
– zasada życia społecznego.

Dzieci wdrażane są do troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie, do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym środowisku, do obserwacji przyrodniczych. Uczą się badać, rozumieć, kochać i szanować ojczystą przyrodę, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, kształtuje zmysły, rozwija sprawności intelektualne, uczy współdziałania i kierowania swoimi emocjami, uczy nawiązywać właściwe relacje międzyludzkie, prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, pracowitość, uczciwość, aktywność, odpowiedzialność, wrażliwość, prawdomówność, patriotyzm. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną. Placówka rozwija także zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Metody pracy:
Aby realizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są także metody:

metoda dziecięcej matematyki – prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
metoda gimnastyki twórczej R. Labana, C. Orfa,
metody pedagogiki zabawy,
metoda gimnastyki mózgu P. Dennisona,
metoda dobrego startu prof. M. Bogdanowicz,
metoda dramy,
metody relaksacyjne,
metody aktywizujące,
elementy systemu edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
bajkoterapia.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi:

– dobrze funkcjonować w roli ucznia,

wykazuje:

– motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
– zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
– umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z
  posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
– umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
– umiejętność współpracy w grupie,
– umiejętność radzenie sobie z trudnościami,
– tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
– samodzielność,
– odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

posiada:

– zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały   
  sposób,
– wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
– podstawową wiedzę o świecie,

umie:

– cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

– prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
– zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
– zasady kultury współżycia, postępowania,
– kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
– potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

nie obawia się:

– występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
– chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
– wykazywać inicjatywy w działaniu,
– wyrażania swoich uczuć

Dziecko ma prawo do:

życia i rozwoju,
swobody myśli, sumienia, wyznania,
aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
indywidualnego tempa procesu rozwoju,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
wspólnoty i solidarności w grupie,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia ,
nauki i informacji,
badania i eksperymentowania,
nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
zdrowego żywienia i stylu życia.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami:

Współpraca z rodzicami:
Cele:
– dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
– wszechstronny rozwój dziecka,
– nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
– zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami, planami pracy,
– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
– przekazanie informacji o stania gotowości szkolnej dziecka,
– przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
– wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
– włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
– zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
– podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
– ukazywanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
– promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:
zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
zebrania grupowe,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac, osiągnięć),
organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursów, wycieczek,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:
Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami i szkołami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkoleń, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
badanie losów absolwentów.

Współpraca przedszkola:

Współpraca ze studentami:
odbywanie w placówce praktyk studenckich,
opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami.
Współpraca zespołu pedagogicznego:
tworzenie zespołów zadaniowych,
tworzenie rocznych programów,
ankiety,
arkusze diagnostyczne,
raporty,
diagnozy,
monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca z innymi instytucjami:
Cele:
– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
– satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
– kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
– kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
– urozmaicanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
– poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą
  na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
– Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka (akcje, konkursy, pikniki, sprawy
  organizacyjne),
– Komendą Powiatową Policji (bezpieczeństwo),
– Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (bezpieczeństwo),
– Muzeum Ziemi Rawskiej
– Biblioteką Miejską,
– Biblioteką Pedagogiczną,
– Miejskim Domem Kultury
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
– Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
– Sanepidem,
– zakładami pracy.

Promocja przedszkola:
Cele:
pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują:
prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
prowadzenie kroniki przedszkolnej oraz strony internetowej,
organizacja uroczystości,
prezentacja w lokalnej prasie,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu.

Elementy składowe koncepcji:
Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka , a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.  Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w:
– programie wychowawczym przedszkola,
– programach własnych nauczycielek,
– rocznych planach pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola.
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Kierunki działania na lata 2015- 2019

1. Systematyczne doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i zabawki,
2. Doskonalenie metod i form współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem,
    wdrażanie projektu eOświata,
3. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
    przedszkolu,
4. Dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka,
5. Inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych
    umiejętności.
6. Promocja zdrowia i ekologia.
7. Rozwijanie uzdolnień.
8. Edukacja przez sztukę.
9. Przygotowanie do nauki czytania, kształtowanie pojęć matematycznych.
10 Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH