STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 „BAJKOWY ZAKĄTEK” W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Podstawa prawna :
Art.102 , ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 ) 

§ 1
1. Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Solidarności 3B.
3. Przedszkolu może nadać imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Rawa Mazowiecka. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty
w Łodzi.
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu: 

Przedszkole Miejskie Nr 3
„Bajkowy Zakątek”
96 – 200 Rawa Mazowiecka
ul. Solidarności 3B
tel./fax.46 814 42 02

§ 2
Cele i zadania przedszkola
1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co dobre i co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej i udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
11) umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
12) przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.
13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
3) kierowanie dzieci do poradni psychologiczno – pedagogicznej na podstawie przeprowadzonej obserwacji i diagnozy,
4) współdziałanie ze szkołami działającymi w środowisku, organami
i instytucjami o charakterze kulturalno – oświatowym i gospodarczym dzięki którym dzieci mają możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.
4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1) w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
2) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega:
a. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwijaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
b. rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka,
3) pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,
4) dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu,
5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodzica dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego,
7) w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji,
8) w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
9) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści
w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia,
10) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści
w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
11) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola,
12) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub dyrektor planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania dziecku tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
13) o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin dyrektor przedszkola informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, rodziców dziecka,
14) korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Przedszkole podtrzymuje dziedzictwo kulturowe, pielęgnuje wartości etniczne, językowe i religijne poprzez:
1) podtrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości kulturalnych regionu,
2) uznawanie praw dziecka do religijnego wychowania dzieci organizując naukę religii na życzenie rodziców.
6. Szczegółowe zasady przyprowadzenia i odbierania dzieci:
1) dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego upoważnienia u nauczycielki dziecka najpóźniej rano danego dnia,
2) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,
3) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole,
4) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
5) odbieranie dziecka z przedszkola – nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osoby dyżurującej w szatni lub bezpośrednio pod opiekę osoby odbierającej dziecko. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca,
6) do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną,
7) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,
8) w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa pogotowie i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku,
9) rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane),
10) po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia,
11) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powinien o tym powiadomić telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych) – w przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),
12) przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców, w zakresie umowy podpisanej pomiędzy placówką a wybraną
w porozumieniu z rodzicami wychowanków firmą ubezpieczeniową,
13) rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dzieci obowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia z podaniem nazwy ubezpieczyciela oraz numeru polisy,
14) dzieci przedszkolne w razie potrzeby zostają objęte dodatkową umową ubezpieczeniową na czas pobytu na zorganizowanych wycieczkach autokarowych.
7. Organizacja zajęć dodatkowych
1) W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
2) Za prowadzenie zajęć dodatkowych przedszkole nie pobiera od rodziców dodatkowych opłat.
3) W przedszkolu za zgodą rodziców prowadzona jest nauka religii przez nauczyciela – katechetę; podczas zajęć z religii dzieci z rodzin o innym wyznaniu zapewnioną mają opiekę przez swojego nauczyciela.
4) Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające z akompaniamentem i zajęcia
z języka angielskiego prowadzone są dla wszystkich dzieci.
5) W przedszkolu prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne.

§ 3
Organy przedszkola
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa
i niniejszym statutem.
3. Kompetencje dyrektora:
1) dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący,
2) dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi
i administracji.
4. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola,
2) w skład Rady Pedagogicznej przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz dyrektor,
3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
4) do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a. uchwalanie statutu przedszkola oraz jego zmian,
b. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych,
d. uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
e. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy,
f. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5) Rada Pedagogiczna opiniuje:
a. projekt planu finansowego,
b. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza ramowy rozkład dnia,
c. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
d. przedszkolny zestaw programów (sposób tworzenia przedszkolnego zestawu określają odrębne przepisy),
e. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
f. w sprawach ustalenia oceny pracy dyrektora przedszkola.
6) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem,
7) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów,
w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków,
8) nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka,
9) Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego
z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce,
10) dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny,
5. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola,
2) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
3) członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy,
4) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
w szczególności zaś:
a. opiniuje Statut Przedszkola,
b. opiniuje i zatwierdza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy,
c. wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola,
d. może wyrażać opinie dotyczące przedszkolnego zestawu programów i podręczników (zasady tworzenia przedszkolnego zestawu programów i podręczników określają odrębne przepisy).
5) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
6. Zasady współdziałania organów i rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji,
2) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

§ 4
Przedszkole nie prowadzi oddziałów integracyjnych.

§ 5
Organizacja przedszkola
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie powinna przekraczać 25.
3. W uzasadnionych przypadkach a za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej
w ust.2.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 200.
5. W przedszkolu łącznie jest 8 oddziałów.
6. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb
i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
3) szatnie dla dzieci i personelu,
4) gabinet lekarski,
5) kuchnię i zaplecze kuchenne,
6) salę gimnastyczną.
8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
9. Co najmniej 1/5 czasu, w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu, dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp.

§ 6
1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową oraz przedszkolny zestaw programów wychowawczo – dydaktycznych zatwierdzony przez dyrektora w trybie przewidzianym przepisami prawa.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest
w planie pracy placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać 1/5 czasu w rozliczeniu tygodniowym.
1) czas trwania 1 zajęcia dydaktyczno – wychowawczego oraz zajęcia dodatkowego w ciągu dnia powinien wynosić:
a. z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 – 20 minut,
b. z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7
1. Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej jest przedszkolem ośmiooddziałowym.

§ 8
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

§ 9
1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Należy zachować następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym.
RAMOWY PLAN DNIA
Lp. Wymiar czasowy Rodzaj zajęć Uwagi
1. co najmniej1/5 czasu zabawa dzieci;
(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
2. co najmniej1/5 czasu
a w przypadku młodszych dzieci-
co najmniej ¼ czasu; zajęcia na świeżym powietrzu;
( dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.);
3. najwyżej 1/5 czasu; zajęcia dydaktyczne;
(różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);
4. 2/5 czasu Zajęcia według uznania nauczyciela;
(nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 10
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 7.30 do 12.30.
5. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci zgodnie
z ich zainteresowaniami: zajęcia rytmiczno – umuzykalniające z akompaniamentem, język angielski. Koszt ich prowadzenia planowany jest w budżecie przedszkola.
6. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1zł za godzinę zajęć. Opłata ta podlega zwrotowi za każdą godzinę nieobecności dziecka.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
1) zwolnień z opłaty dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie
z regulaminem zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej;
2) osobami uprawnionymi do zwolnień w całości z opłaty są rodzice (prawni opiekunowie) dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;
3) osobami uprawnionymi do zwolnień w całości lub w części z opłaty są rodzice (prawni opiekunowie) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu;
4) osobami uprawnionymi do zwolnień w części z opłaty są także rodzice (prawni opiekunowie) posiadający więcej niż jedno dziecko w przedszkolu:
a) opłata za drugie dziecko z rodziny wynosi 75% ustalonej kwoty,
b) opłata za trzecie i każde następne dziecko z rodziny wynosi 50% ustalonej kwoty.
5) Zwolnienie w całości lub w części z opłaty stosowane jest obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku wraz z załącznikami określonymi w regulaminie.
8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość stawki żywieniowej ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
9. W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego, zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, przedszkole zwraca koszt dziennej stawki żywieniowej za czas nieobecności dziecka, poczynając od pierwszego dnia tej nieobecności.
10. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola. Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola obejmuje koszt zakupu surowców przeznaczonych na przygotowanie posiłku.
11. Zgodnie z umową rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do regularnego w wyznaczonym terminie uiszczania opłat.

§ 11
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem:
a. nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu,
b. nauczyciel jak każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz troski o bezpieczeństwo dzieci,
c. nauczyciel powinien odbyć odpowiednie szkolenie i umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
d. prowadzone przez nauczyciela ćwiczenia, zabawy ruchowe w przedszkolu i na powietrzu powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
e. w czasie zajęć, spacerów, wycieczek, uroczystości organizowanych przez przedszkole dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
f. odpowiedzialność za dzieci podczas wycieczek i wyjazdów ponosi kierownik wraz z opiekunami; zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „Regulamin wycieczek”.
7) nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe są zobowiązani do:
a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci podczas tych zajęć,
b. systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,
c. samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrekcji przedszkola,
d. poinformowania nauczyciela – wychowawcy o ilości dzieci uczestniczących w zajęciach, a także do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas przechodzenia do właściwej sali zajęć,
8) nauczyciel prowadzi codzienną kontrolę obecności na zajęciach, a także na zajęciach dodatkowych,
9) nauczyciel bezwzględnie przestrzega zakazu podawania dzieciom leków – podawanie leków odbywa się poprzez służby medyczne; podczas nagłej choroby dziecka nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia rodziców i wezwania pogotowia ratunkowego; lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka: nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców lub opiekunów; opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba,
10) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,
12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci – udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) współdziałanie z rodzicami dzieci (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
16) inicjowanie o organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
18) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c. włączenia ich w działalność przedszkola.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
5. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
6. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących rozwoju mowy dzieci,
2) prowadzenie terapii pedagogicznej,
3) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności,
4) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami,
5) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii,
6) prowadzenie różnych form pomocy o charakterze profilaktycznym,
7. Do zadań nauczyciela religii należy w szczególności:
1) nauczanie religii na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego prze właściwe władze kościelne,
2) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności,
3) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.
8. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli i innej kadry pedagogicznej specjalistycznej określa dyrektor przedszkola, który znajduje się w teczkach akt osobowych. Nauczyciel zapoznaje się z nimi i potwierdza podpisem.
9. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych:
1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
2) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
3) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola, które po podpisaniu przez pracownika umieszczone są w teczce akt osobowych,
4) zakres obowiązków dotyczący zapewniania bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w przedszkolu dla zatrudnionych pracowników administracyjno – obsługowych:
a. woźna oddziałowa- dbałość o czystość i higienę wszystkich pomieszczeń, naczyń, odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi środków chemicznych, zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, pomoc nauczycielce w opiece nad dziećmi podczas zajęć, zabaw, pobytu na placu zabaw, wycieczek i spacerów, czynności samoobsługowych,
b. dozorca – konserwator – systematyczne kontrolowanie sprzętu w budynku przedszkola i na placu zabaw, dokonywanie drobnych napraw i zgłaszanie na bieżąco dyrektorowi przedszkola poważniejszych uszkodzeń wymagających specjalistycznej naprawy,
c. intendent, magazynier, kucharka i pomoc kucharki – przestrzeganie zasad przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wydawanie posiłków o odpowiedniej jakości i temperaturze, utrzymanie w odpowiedniej czystości kuchni i zaplecza kuchennego,
d. pielęgniarka – udzielanie pomocy doraźnej dzieciom i personelowi przedszkola, zapisy dotyczące udzielanej pomocy w zeszycie pomocy doraźnej, wyposażenie apteczek przedszkolnych w gabinecie medycznym i kuchni w leki i materiał opatrunkowy niezbędny do udzielania pomocy doraźnej oraz systematyczne uzupełnianie brakujących środków medycznych, współpraca z lekarzem – pediatrą w zakresie badań dzieci uczęszczających do przedszkola w gabinecie medycznym na terenie placówki, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, przygotowywanie dzieci do badania, sprawdzanie czystości osobistej dzieci.
10. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują osobne przepisy. 

§ 12 

Zakres obowiązków dyrektora i zastępcy dyrektora
1. Zadania dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) koordynowanie opieki nad dziećmi,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
a. opracowanie na każdy rok szkolnego planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
b. przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 31 sierpnia każdego roku,
c. prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola oraz wicedyrektora,
4) jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu),
5) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
10) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
11) planowanie i odpowiedzialność za realizację planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
14) podpisywanie umów cywilnoprawnych z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie wysokości opłat ponoszonych na dziecko za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego i wyżywienia dzieci,
15) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
16) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
17) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka
z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę rodziców,
18) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
19) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,
20) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im
swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
21) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
22) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
23) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
24) Dyrektor co roku ogłasza rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny i podaje liczbę wolnych miejsc organizacyjnych, na które prowadzona jest rekrutacja:
a. rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji wprowadzonego zarządzeniem dyrektora,
b. do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
– powołanie komisji rekrutacyjnej;
– wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
– podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkola, trybu postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu rekrutacji;
– rozpatrywanie odwołań rodziców/ opiekunów prawnych od postanowień komisji rekrutacyjnej;
– poinformowanie w formie pisemnej burmistrza, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat podlega obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu;
– informowanie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
2. W przedszkolu utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora.
1) powołania i odwołania z-cy dyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.
3. Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
1) współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,
2) współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pozostałych pracowników,
4) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecone przez dyrektora,
5) dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
6) reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 13
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece: dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy.
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 14
Współpraca z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wdrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) finansowanie niezbędnych przedmiotów, przyborów i pomocy,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola – za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie),
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
4. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej.
5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.
6. Formy współpracy z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
3) kącik dla rodziców,
4) zajęcia otwarte,
5) zajęcia z udziałem rodziców,
6) uroczystości przedszkolne.

§ 15
Wychowankowie przedszkola
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
5. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
6. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
7. Dziecko ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
2) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
3) starać się utrzymać porządek wokół siebie (np. sprząta zabawki po sobie),
4) dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,
5) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i kolegom oraz szanować wolność i godność drugiego człowieka (kolegi).
8. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
9. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej.
10. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców i jednomiesięcznym wypowiedzeniu umowy w następujących przypadkach:
1) gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres jednego miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności,
2) w przypadku powtarzającego się nieterminowanego regulowania odpłatności lub nie uiszczeniu jej przez jeden okres płatniczy,
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

§ 16
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut wraz ze zmianami.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH