ORGANIZACJA

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECKA LUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 “BAJKOWY ZAKĄTEK”

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno ¬ epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika przedszkola objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem  należy:

• Pracownika niezwłocznie odsunąć od pracy.
•Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu.
•Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział zakaźny.
•Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że inne będą wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
•Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
•Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego.
•Powiadomić organ prowadzący (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka).

5. W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Kuratorium Oświaty w Łodzi.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

7. Należy sporządzić wykaz osób przebywających w tym samym czasie w obszarze  przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

8. W dalszym postępowaniu należy stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9. W przypadku pojawienia się wątpliwości należy zwrócić się do PSSE w celu konsultacji lub uzyskania porady.

WAŻNE TELEFONY
Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Łódzkiego dedykowana sprawom związanym wyłącznie z Koronawirusem SARS-COV-2 – +48 695 422 338, +48 782 277 228, +48 663 114 439, +48 663 154 463, +48 782 236 442, +48 665 386 932 – czynne 7/tyg w godz. 08:00 – 22:00
nr alarmowy PSSE w Rawie Maz. 609 733 252 – czynne całą dobę
Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590
Kuratorium Oświaty w Łodzi – tel. 42 637 70 55  Delegatura w Skierniewicach tel. 46 833 44 62
Urząd Miasta Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – w godz. 8.00-15.00 tel. Sekretariat +48 46 814 47 11, 46 814 37 31
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 46 814 29 38
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. – 46 814 23 39
Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi  wywołującemu chorobę COVID-19
Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go zlikwidować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

• bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość min. 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

• pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilkunastu godzinach.  
Postępowanie:
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i ciepłej wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego?
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego?

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego?
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego?
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej  zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Dlaczego?

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś poza granice kraju.
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś za granicę kraju, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1,5 metra odległości).

Regulamin przyprowadzania  i odbierania dziecka w PM nr 3 “Bajkowy Zakątek” w związku z COVID-19 .
Cel regulaminu:

Wprowadzenie regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa przyprowadzania/odbierania dzieci w przedszkolu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki . W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka opiekunowie i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętym regulaminem. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

1.Każdy rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w roku szk. 2020/21 jest zobowiązany do udzielenia informacji – wypełnienia Ankiety. Rodzice zobowiązani są do podania  min dwóch aktualnych nr telefonów, pod którymi będą dostępni podczas pobytu dziecka w placówce w celu zapewnienia szybkiej komunikacji.  Przyprowadzone dziecko powinno być zdrowe a po przebytej chorobie rodzic składa oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do pobytu dziecka w placówce.
2.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Do szatni może wejść jeden rodzic (opiekun). Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i do domu (są odpowiedzialni za zabezpieczenie środkami ochrony osobistej).
3.Obowiązkiem rodzica/opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko jest stosowanie środków ochrony osobistej (maseczka) i dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki.
4.W przypadku gdy zaistnieje konieczność rozmowy rodzica /opiekuna dziecka z pracownikiem placówki zaleca się zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności.
5.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych dziecko nie może być przyprowadzone do przedszkola.

REGULAMIN ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU W ZWIĄZKU Z COVID 19

CEL: ZAPEWNIENIE PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWCE.

1.W grupie przedszkolnej, w wyznaczonej i stałej sali, może każdorazowo przebywać 25 dzieci pod opieką dwóch opiekunów.
2.Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych przedmiotów i zabawek. Nie może też zabrać z przedszkola żadnych przedmiotów. ( z wyłączeniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cierpiącymi na alergie pokarmowe)
3.Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej jeden raz na godzinę, w czasie przerwy a razie potrzeby także w czasie zajęć.
4.W miarę możliwości organizacyjnych zapewniona zostanie taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci z różnych grup.
5.Opiekunowie mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
6.Personel kuchenny nie ma możliwości kontaktowania się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
7.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną a także z infekcja typu: katar, kaszel. Rodzice dzieci cierpiących na alergię (w tym pokarmową) mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza.
8.W placówce ograniczy się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowanie wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust I nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak, tyko osoby zdrowe).
9.Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy- dezynfekowany po użyciu w każdej grupy.
10.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem dziecka do przedszkola. Jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, zostanie dokonany pomiar temperatury bez zgody rodzica.
11.Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby, zostaje natychmiast odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Jednocześnie niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/prawni opiekunowie dziecka w celu natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. W tym celu rodzice zobowiązani są do podania  min dwóch aktualnych nr telefonów pod którymi będą dostępni podczas pobytu dziecka w placówce.  
12.W placówce zapewnia się codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, na terenie placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup, z wyłączeniem możliwości korzystania ze sprzętu, w jaki wyposażony jest plac zabaw (sprzęt zabiezpieczony taśmami przed używaniem). Organizuje się wyjścia po za teren przedszkola np. spacer do parku.
13.Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem lub na Covid -19 określa odrębna procedura.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1.Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
2.Pracownicy przedszkola w poszczególnych oddziałach regularnie myją ręce woda z mydłem oraz nadzorują wykonywanie tych czynności przez dzieci, szczególnie po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza po skorzystaniu z toalety.
3.Dyrektor odpowiada za codzienne monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek I powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników.
4.Wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej – adekwatnie do aktualnej sytuacji.
5.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
6.Systematycznie i na bieżąco dezynfekuje się toalety.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

1.Korzystanie z dystrybutora wody odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2.Podczas przygotowywania posiłków oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. W pomieszczeniach tych utrzymuje się wysoką higienę, przestrzega się mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3.Personel kuchenny nie  może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
4.Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z detergentem i wyparzane.

 

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek”  w Rawie Mazowieckiej jest przedszkolem 8 ‑ oddziałowym. Uczęszcza do niego 200 dzieci. Jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30.           

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH